lên lầu trong Tiếng Anh là gì?

lên lầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên lầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên lầu

    to go upstairs

    chạy lên lầu to run up the stairs/upstairs

    đi vội lên lầu to run up the stairs; to go upstairs four at a time; to rush upstairs

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên lầu

    upstairs; to go upstairs