lên gác trong Tiếng Anh là gì?

lên gác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên gác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên gác

    to go upstairs

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên gác

    to go upstairs