lên mặt trong Tiếng Anh là gì?

lên mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên mặt

  * đtừ

  to give oneself airs, to put on air

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lên mặt

  * verb

  to give oneself airs, to put on air

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên mặt

  haughty; to put on airs