lên dốc trong Tiếng Anh là gì?

lên dốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên dốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên dốc

    to go uphill; to slope up