lên ca trong Tiếng Anh là gì?

lên ca trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên ca sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên ca

    go on shift duty