lên đậu trong Tiếng Anh là gì?

lên đậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên đậu

    to have an eruption of smallpox

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên đậu

    to have smallpox