lên lớp trong Tiếng Anh là gì?

lên lớp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên lớp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lên lớp

  to give lessons; to lecture; to teach

  sắp đến giờ lên lớp, nên tất cả thầy cô đều rời phòng họp as it's almost time to teach, all teachers left the meeting-place

  ông ấy lên lớp hai buổi mỗi tuần he lectures twice a week

  to go on to the next form; to go up a year; to be moved up (a class)

  cậu bé này không thể lên lớp nếu không cố gắng học this boy cannot be moved up (a class) unless he works harder

  to moralize; to sermonize; to lecture; to preachify

  tay thầy bói này thích lên lớp về cách đối nhân xử thế this soothsayer likes to sermonize about human behaviour

  sanctimonious; sententious; didactic; holier-than-thou

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lên lớp

  * verb

  to teach, to give a lesson

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lên lớp

  to teach, give a lesson