lên máu trong Tiếng Anh là gì?

lên máu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên máu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên máu

    to have high blood pressure; to suffer from high blood pressure; to be hypertensive

    bà ta mà bàn chuyện chính trị là thế nào cũng lên máu! her blood pressure always goes up every time she talks politics!

    người bị lên máu hypertensive patient; person suffering from high blood pressure