lên lão trong Tiếng Anh là gì?

lên lão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên lão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên lão

    attain, reach old age

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên lão

    attain, reach old age