lên đạn trong Tiếng Anh là gì?

lên đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên đạn

    to cock a gun

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên đạn

    to cock (a gun), load (a round)