lên bảng trong Tiếng Anh là gì?

lên bảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên bảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên bảng

    to go (up) to the blackboard

    hoa, lên bảng! hoa, please go up to the blackboard!