lên chắp trong Tiếng Anh là gì?

lên chắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên chắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên chắp

    to have a sty on the eye