lên xuống đều đều trong Tiếng Anh là gì?

lên xuống đều đều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên xuống đều đều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên xuống đều đều

    * dtừ

    swing