lên tiếng chống trong Tiếng Anh là gì?

lên tiếng chống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên tiếng chống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên tiếng chống

    to voice opposition