lên tiến tố cáo trong Tiếng Anh là gì?

lên tiến tố cáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên tiến tố cáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lên tiến tố cáo

    to raise one’s voice in denunciation