lên tầng trên trong Tiếng Anh là gì?

lên tầng trên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên tầng trên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên tầng trên

    * phó từ upstairs