lên cơn sốt rét trong Tiếng Anh là gì?

lên cơn sốt rét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên cơn sốt rét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên cơn sốt rét

    to have a fit of malaria