lên đến tột bậc trong Tiếng Anh là gì?

lên đến tột bậc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đến tột bậc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên đến tột bậc

    * nđtừ

    culminate