lên đến tột độ trong Tiếng Anh là gì?

lên đến tột độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đến tột độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên đến tột độ

    * nđtừ

    culminate