lên đến cực điểm trong Tiếng Anh là gì?

lên đến cực điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lên đến cực điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lên đến cực điểm

    * nđtừ

    culminate