làm xoay hướng đi trong Tiếng Anh là gì?

làm xoay hướng đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm xoay hướng đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm xoay hướng đi

    * thngữ

    to put about