làm ma trong Tiếng Anh là gì?

làm ma trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ma sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ma

    hold burial rites for

    làm ma chu tất cho bố to hold decent burial rites for one's dead father, to give one's father a decent funeral

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • làm ma

    Hold burial rites for

    Làm ma chu tất cho bố: To hold decent burial rites for one's dead father, to give one's father a decent funeral