làm sổ trong Tiếng Anh là gì?

làm sổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm sổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm sổ

    * ttừ

    expulsive