làm ù trong Tiếng Anh là gì?

làm ù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ù

    to finish the job quickly