làm to trong Tiếng Anh là gì?

làm to trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm to sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm to

    to hold a high position; to be a big shot/big cheese/big fish/big noise