làm đĩ trong Tiếng Anh là gì?

làm đĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm đĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm đĩ

  to prostitute oneself; to walk the streets; to sell one's body; to whore

  làm đĩ để đạt được cái gì to whore after something

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • làm đĩ

  * verb

  to prostitute oneself

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • làm đĩ

  to prostitute oneself, work as a prostitute