làm hề trong Tiếng Anh là gì?

làm hề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm hề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm hề

    * nđtừ

    clown, buffoon