làm lẽ trong Tiếng Anh là gì?

làm lẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm lẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm lẽ

    become someone's concubine

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • làm lẽ

    Become someone's concubine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm lẽ

    become someone’s concubine