làm ác trong Tiếng Anh là gì?

làm ác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ác

    to commit an evil act; to do evil; to sin

    suốt đời ông ấy chưa hề làm ác never in all his life has he committed any evil act; never in all his life has he done any evil