làm bé trong Tiếng Anh là gì?

làm bé trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bé sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bé

    to be/become a concubine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm bé

    to be or become a concubine