làm dơ trong Tiếng Anh là gì?

làm dơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm dơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm dơ

    to soil; to dirty