làm vẻ trong Tiếng Anh là gì?

làm vẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm vẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm vẻ

    to put on a semblance of...

    làm vẻ giận to put on a semblance of anger