làm dữ trong Tiếng Anh là gì?

làm dữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm dữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm dữ

  to kick up a row/dust/fuss

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • làm dữ

  * verb

  to kick up a row

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • làm dữ

  to kick up a row