làm mờ trong Tiếng Anh là gì?

làm mờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mờ

    * ngđtừ

    glaze, befog

    * thngữ

    to blank sth out