làm ra trong Tiếng Anh là gì?

làm ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm ra

    to create; to produce

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm ra

    to create, produce, make, put out