làm lở trong Tiếng Anh là gì?

làm lở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm lở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm lở

    * thngữ

    to wash away