làm um trong Tiếng Anh là gì?

làm um trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm um sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm um

    xem nhặng xị