làm hư trong Tiếng Anh là gì?

làm hư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm hư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm hư

  to corrupt; to spoil; to ruin; to damage

  làm vậy là làm hư cháu đấy you will spoil the child by doing it

  làm hư tập tin chương trình to corrupt a program file

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • làm hư

  Spoil

  Làm thế anh sẽ làm hư cháu đấy: You will spoil the child by doing it

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • làm hư

  to ruin, spoil