làm bờ trong Tiếng Anh là gì?

làm bờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm bờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm bờ

    * dtừ

    edging