làm đỡ trong Tiếng Anh là gì?

làm đỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm đỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm đỡ

    help (in work)