làm vỡ trong Tiếng Anh là gì?

làm vỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm vỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm vỡ

    to break

    hắn đánh nam và làm vỡ kính của anh ta he hit nam and broke his glasses