làm vợ trong Tiếng Anh là gì?

làm vợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm vợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm vợ

    to make one’s wife