làm nổ trong Tiếng Anh là gì?

làm nổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm nổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm nổ

    detonate, blow up