làm rể trong Tiếng Anh là gì?

làm rể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm rể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm rể

    to become a son-in-law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm rể

    to become a son-in-law