làm gì trong Tiếng Anh là gì?

làm gì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm gì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • làm gì

  what to do

  tôi chẳng biết tiếp theo phải làm gì& i don't know what to do nex

  hắn muốn tôi phải làm gì đây? what does he want me to do?

  what for

  búa này dùng để làm gì? what is the purpose of this hammer?; what is this hammer for?

  tôi chẳng biết cô ta nói điều đó ra làm gì i don't know what she said that for

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • làm gì

  What to dọ

  What for

  Ta làm cái đó để làm gì?: What are you doing that for?

  No, nothing

  Làm gì có chuyện ấy: There is nothing of the kind

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • làm gì

  to do what; why?