làm mủ trong Tiếng Anh là gì?

làm mủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm mủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm mủ

    to form an abscess; to abscess; to fester; to suppurate