làm dở trong Tiếng Anh là gì?

làm dở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm dở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm dở

    * ttừ

    half-done