làm tư trong Tiếng Anh là gì?

làm tư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm tư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm tư

    to work for the private sector; to work for a private company

    bà ấy là bác sĩ bệnh viện, nhưng cũng có làm tư she works as a doctor in a hospital, but she also has/takes private patients