làm việc khó nhọc trong Tiếng Anh là gì?

làm việc khó nhọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm việc khó nhọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • làm việc khó nhọc

    * nđtừ

    toil, travail