làm việc chung trong Tiếng Anh là gì?

làm việc chung trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ làm việc chung sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • làm việc chung

    to work together